ชื่อบุคลากรที่ผ่านการอบรมพัฒนาตนเอง                    

เรื่องที่ไปอบรมพัฒนาตนเอง
1. ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
เรื่อง ACTUAL ECONOMY : LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL CHALLENGES (ACE2015+)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8th World Conference on
Educational Sciences (WCES-2016)
04-06 February 2016 Univesity of Alcala Madrid-Spain

2. นายต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์

การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน

ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่น 2

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. นายพิสณฑ์  สุวรรณภักดี
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8th World Conference on Educational Sciences

(WCES-2016) 04-06 February 2016 Univesity of Alcala Madrid-Spain

4. นายศิริเดช  ศิริสมบูรณ์
การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน
ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่น 2

5. นางสาวนิชาภา  อิทธิประเสริฐ
โครงการฝึกอบรมการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ..มิติด้านพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


6. นางสาวกัลยากร ทองมาก
โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

7. ว่าที่.ร.ต. หญิง ฉันฐรัฐ  ส้มแก้ว
โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุ

8. นายธนินท์รัฐ  เศรษฐานุพนธ์
โครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต

9. นางสาวยุพิน  เพชรอำไพ
โครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต

10. นางสาวชุติมา  โตบางป่า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ

11. นายเอกพจน์  ธนะสิริ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

12. นายธีรพงศ์  เสรีสำราญ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

13. Mr.Samuel Raymond Forkner
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

Last modified on Monday, 11 July 2016 01:17