หน้าหลัก > ประกาศ

ร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ”
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้แ ...
2020-12-16 14:47:24
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอ ...
2020-12-15 13:45:32
ร่วมส่งผลงานประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย "สนุกกับชีวิต"
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย (THPC) ร่วมกับ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่ ...
2020-12-15 11:15:51
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นอธิการบดีราชภัฏสวนสุนันทา
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นอธิการบดีราชภัฏสวนสุนันทา พระบาทส ...
2020-12-15 11:12:22
Museum Night 2020 "พระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว"
Museum Night 2020"พระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว"สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่ ...
2020-12-14 15:49:25
เข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2” หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน” ชิงรางวัลและทุนการผลิตมูลค่ารวม 800,000 บาท
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาอุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกว ...
2020-12-14 15:36:57
ผลงานหนังสั้นของนักศึกษา SISA ชั้นปีที่ 2 เรื่อง AAAA + Umeboshi Chazuke - Sayonara Cosmonaut
ผลงานนี้ทำเพื่อการศึกษาในการส่งงาน Final วิชา Production Design ของนักศึกษาปี 2 เท่านั้น โดยใช้ทุนใน ...
2020-12-14 11:50:19
เชิญชมนิทรรศการ Sisa en ton : ลองของ
ขอเชิญทุกท่านเข้าผมงาน Sisa en ton : ลองของวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2020-11-13 14:05:14
ประกาศย้อนหลัง