Home > News > Student News > SISA provides online teaching format for the SFD 1104 Psychologe for Media.
SISA provides online teaching format for the SFD 1104 Psychologe for Media.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2021-01-04 18:53:00

          เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-17.00 น. ผศ.ดร.ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์ อาจารย์ประจำสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในรายวิชา SFD 1104 Psychloge for Media ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยใช้แอพพลิเคชั่น Zoom ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษา นักเรียนและบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือ Covid-19

 --สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา