Home > News > Student News > SISA organizes the FPR 1110 film thesis exam.
SISA organizes the FPR 1110 film thesis exam.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-09-17 11:48:55

              เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 9.00-16.30 น. ดร.พิสณฑ์ สุวรรณภักดี   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ และสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดสอบในรายวิชา FPR 1110 ภาพยนตร์นิพนธ์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 3