Home > News > Student News > SISA organized the project "Cinematography & Lighting Workshop"
SISA organized the project "Cinematography & Lighting Workshop"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-09-17 12:03:09

            เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 9.00-17.00 น. ดร.พิสณฑ์ สุวรรณภักดี    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่จัดโครงการ “Cinematography&Lighting Workshop” เพื่อเรียนรู้การใช้อุปกรณ์กล้อง และอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการถ่ายภาพยนตร์ โดยให้นักศึกษาทุกชั้นปี แบ่งกลุ่มเข้าฐานการใช้อุปกรณ์ พร้อมทั้งถ่ายทำภาพยนตร์สั้นเพื่อฉายในงานฉายภาพยนตร์สั้น ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร