Home > News > Student News > SISA designed the mask "Character We Character Friends.
SISA designed the mask "Character We Character Friends.

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-09-22 15:41:02

         เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. อาจารย์สุธิดา สิงหราช อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ให้นักศึกษาออกแบบหน้ากากที่เหมาะกับ Characterของเพื่อน หรือออกแบบหน้ากากที่เปลี่ยน Character เพื่อน เพื่อให้นักศึกษาฝึกความคิดสร้างสรรค์และฝึกความมั่นใจใส่ความคิดอิสระลงไปในผลงาน ในรายวิชา SFD 2101 Make up and Costume Design ณ ห้อง Costume ชั้น 1

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร--

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา