Home > News > General News > SISA Screening Students in Start Up Project for Film Production And digital media
SISA Screening Students in Start Up Project for Film Production And digital media

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-07-24 13:41:31

  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดโครงการ Start Up (สำหรับนักศึกษา) รับผลิตสื่อภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมทำงานฝึกประสบการณ์จริงในการผลิตสื่อภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล เพื่อให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน และมีประสบการณ์การทำงานจริง ณ ห้อง Mac 1 ชั้น 3

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา