Home > News > Staff News > SISA participated in the Fire Emergency Preparedness Program Fiscal Year 2020
SISA participated in the Fire Emergency Preparedness Program Fiscal Year 2020

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-08-25 11:12:45

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.00 น. คุณนิชาภา อิทธิประเสริฐ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2563

ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา