Home > News > General News > SISA examines internal educational quality assurance (Course Level) Academic Year 2019
SISA examines internal educational quality assurance (Course Level) Academic Year 2019

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-08-25 11:16:33

  เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และอาจารย์สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ จากมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นกรรมการ โดยมี ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับหลักสูตร) ปีการศึกษา 2562 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ให้ข้อคิดในเรื่อง แลก เปลี่ยน พัฒนา ต่อยอด  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น

ณ ห้องประชุมวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ชั้น 1