Home > News > Lecturer News > SISA held a conference on the Bachelor of Fine Arts. Curriculum revised in 2021
SISA held a conference on the Bachelor of Fine Arts. Curriculum revised in 2021

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-09-25 11:08:30

 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 9.00-15.00 น. อาจารย์พิสณฑ์ สุวรรณภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรศิลปบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 3 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

--สอบถามเพิ่มเติมโทร. 034-964918-- หรือ 083-6444511 คุณกัลยากร--

วิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา