Home > News > General News > Workshop project "Teacher potential development course to produce online teaching and learning materials"
Workshop project "Teacher potential development course to produce online teaching and learning materials"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-10-27 16:06:04

   ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์" เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์อุดมศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาผลิตสื่อการสอนอย่างมืออาชีพ และสอดรับกับโครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบ SSRU next  จำนวน  ๕ รุ่นๆละ ๒๐ คน ค่าลงทะเบียนคนละ ๑๐,๐๐๐ บาทสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  สามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ  ในการฝึกอบรมจากต้นสังกัด  (ไม่รวมค่าที่พัก,และค่าเดินทาง) ผู้ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า  ๓๘ ชั่วโมง  ตามโครงการและกำหนดการดังแนบ จะได้รับ มคอ.๓ และสื่อการสอนแบบออนไลน์ (อาจารย์ที่เลือกแบบประเมินสายการเรียนการสอน สามารถนำไฟล์โหลดในระบบ  Webometrics และอาจารย์ทำให้หน่วยงานสามารถตอบตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศได้) จำนวน ๒๐ รายวิชา/รุ่น  ระหว่างเดือน  ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓  สถานที่ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ  ห้องปฏิบัติการ SMART CLASSROOM  วิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม #สนใจ สอบถามข้อมูลได้ที่ กัลยากร (ผู้ประสานงาน) 0836444511 หรือ ID Line : kanyakornsisa