Home > News > General News > SISA จัดประชุมคณะทำงานสโมสรนักศึกษา
SISA จัดประชุมคณะทำงานสโมสรนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-05-03 23:42:27

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดประชุมคณะทำงานสโมสรนักศึกษาเพื่อดำเนินงานจัดกิจกรรมต่างๆ ตามปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ค. 61 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัด นครนายก

แบบฟอร์มการรายงานข่าว2-5-61(ประชุมสโมสรนักศึ.pdf