Home > News > Students Admission > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 2 (การรับแบบโควตา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 2 (การรับแบบโควตา)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-05-08 16:28:03

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 2 (การรับแบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.reg.ssru.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ที่ www.reg.ssru.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(กรณีที่ไม่มารายงานตัว มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 021601380