Home > News > Staff News > ประชุมบุคลากรปีการศึกษา 2561
ประชุมบุคลากรปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2017-11-09 22:51:26

  ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ เพื่อรับฟังนโยบาย แผนงานที่สำคัญ และทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. สายสนับสนุนวิชาการ
ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. สายวิชาการ