Home > News > Students Admission > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Portfolio 1/2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Portfolio 1/2

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-03-22 14:21:12

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Portfolio 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 เปลี่ยนแปลงวันประกาศจากวันที่ 26 มี.ค. 61 เป็นวันที่ 27 มี.ค. 61 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.reg.ssru.ac.th/