Home > News > Students Admission > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2017-12-22 13:00:36

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/1
ประจำปีการศึกษา 2561
ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.reg.ssru.ac.th
ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่ที่ www.reg.ssru.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 16 มกราคม 2561
(กรณีที่ไม่มารายงานตัว มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 021601380