Home > News > Students Admission > ประกาศเลื่อนวันที่สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 ปีการศึกษา2561
ประกาศเลื่อนวันที่สอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 ปีการศึกษา2561

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-01-31 21:56:09


ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปลี่ยนแปลงวันที่สอบสัมภาษณ์ จากเดิม วันที่ 2 มีนาคม 2561 
เปลี่ยนเป็น วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบ Portfolio ครั้งที่ 1/2 ใน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ 
www.reg.ssru.ac.th