หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

SISA เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.00 น. คุณนิชาภา อิทธิประเสริฐ หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที ...
2020-08-25 11:12:45
SISA จัดสตูดิโอเพื่อการเรียนการสอนในรายวิชา FPM 2303 Film Production
          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-13.00 น. อาจารย์พิสณฑ์ ส ...
2020-02-04 16:41:51
SISA จัดสอบประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรั ...
2020-02-04 16:39:12
SISA ลงพื้นที่ “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563”
          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะ ...
2020-01-29 11:27:53
SISA มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัย การภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
          เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ ...
2020-01-31 09:59:37
SISA เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12.00-16.00 น. อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประก ...
2020-01-27 16:24:28
SISA เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (สายวิชาการ)
          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 12.30-16.00 น. คณาจารย์วิทยาลัยกา ...
2020-01-27 16:33:40
ข่าวย้อนหลัง