ผลการค้นหา : ข่าวประชาสัมพันธ์

SISA เข้าร่วมโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนดาเนินงานประจาปี 2561-2562
เมื่อวันที่ 21-23 พ.ค. 2561 อาจารย์เอกพจน์ ธนะสิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ว ...
2018-05-23 13:30:13
SISA จัดประชุมคณะทำงานสโมสรนักศึกษา
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ จัดปร ...
2018-05-03 23:42:27
SISA ต้อนรับศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม จากบริษัท IIC C-VN
เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ...
2018-05-03 23:45:56
SISA เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแ ...
2018-05-07 17:14:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 2 (การรับแบบโควตา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 2 (การรับแบบโควตา) ประจำปีกา ...
2018-05-08 16:28:03
SISA เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและเผยแพร่ความรู้ด้านประกันสังคม ประจาปี 2561
เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 8.30–16.00 น. วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่ ...
2018-05-20 23:28:28
SISA เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ด้วยโปรแกรม Flip PDF Profesional
SISA เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ด้วยโปรแกรม Flip PD ...
2018-05-20 23:32:33
SISA ต้อนรับคณะความร่วมมือจากประเทศจีน เนื้อ
เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ...
2018-05-21 16:34:52