หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > สวนสุนันทาออกมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19(ฉบับที่2)
สวนสุนันทาออกมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19(ฉบับที่2)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2020-02-26 16:32:27

สวนสุนันทาออกมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID - 19 (ฉบับที่ 2)

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 ต่อนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

     จึงไม่อนุมัติหรือไม่อนุญาตให้นักเรียน นักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลาเพื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา