หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > SISA ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
SISA ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2019-03-13 11:28:37

SISA ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

           เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ดร.สุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม) เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการวิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยจัดกิจกรรมและแหล่งบริการพัฒนาคณาจารย์บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยในชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้สังคมได้รับองค์ความรู้และสามารถนาไปใช้พัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบมัธยม)

#SISA #SSRU #TCAS62 #Portfolio #Dek62 #TCAS #เรียนภาพยนตร์ #เรียนวิทยาลัยการภาพยนตร์ #เรียนแอนิเมชั่น #เรียนออกแบบดิจิทัล #เรียนการตลาดดิจิทัล #เรียนอินเตอร์ #เรียนกลางทุ่ง#กลางทุ่งอินเตอร์ #เรียนสวนนัน #เด็กสวนนัน #ประกาศผลการรับสมัคร #ประกาศรายชื่อ #สมัครเรียน #สามัคคีคือพลังด้วยSocialMedia #โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย#ลงนามความร่วมมือ #ความร่วมมือทางบริการวิชาการ