หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > SISA เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความพร้อมในการฝึกงานและการทำงานให้แก่นักศึกษาฯ กับ บริษัทจัดหางาน จ็อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด
SISA เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความพร้อมในการฝึกงานและการทำงานให้แก่นักศึกษาฯ กับ บริษัทจัดหางาน จ็อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-11-23 09:48:47

SISA เข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความพร้อมในการฝึกงาน และการทางานให้แก่นักศึกษาฯ กับ บริษัทจัดหางาน จ็อบบีเคเค ดอทคอม จำกัด

         เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61 เวลา 10.30 น. นายศุภากร กล่อมเกลี้ยง และ Yang Yixue นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างความพร้อมในการฝึกงานและการทางานให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐมกับบริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จากัด ระหว่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมนวัตร รักษาราชการแทนผู้อานวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และนายทัศไนย เหมือนเสน รองประธานกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จากัด เพื่อทาความร่วมมือสร้างความพร้อมในการฝึกงานและการทางานให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ชั้น 1