หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวอาจารย์ > คณบดี ว.ภาพยนตร์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2562
คณบดี ว.ภาพยนตร์ฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-11-22 14:31:11

เมื่อวันที่ 3-5 ต.ค. ที่ผ่านมา เวลา 8.30-16.30 น. ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติคณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพิจารณาและวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2562 ณ บ้าน
อัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม