หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวทั่วไป > SISA ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาการสอน
SISA ต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาการสอน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยภาพยนต์
2018-02-26 15:10:00


SISA ต้อนรับคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 60 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ต้อนรับ ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง ดร.ไสว ศิริทองถาวร และ ดร.อัญชนา สุขสมจิตรคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเข้านิเทศการสอนของ อาจารย์ธีรพงศ์ เสรีสาราญ วิชา FPR1101 ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ เวลา 8.00-13.00 น. ห้อง และอาจารย์ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ วิชา DEC3302 ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 2 เวลา 13.00-17.00 น.

แบบฟอร์มการรายงานข่าว10-11-60อบรมดาวินชี่.pdf