กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลัง 2559 - 2562


กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562
 


1.ปกหน้า, สารอธิการบดี, สารคณบดี
  ปกหน้า
  สารอธิการบดี
  สารจากคณบดี
             2.คำนำ, สารบัญ
  คำนำ
  สารบัญ
             3.ส่วนที่ 1 ประวัติหน่วยงาน
  ประวัติหน่วยงาน
             4.ส่วนที่ 2 โครงสร้าง
  โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
             5.ส่วนที่ 3 นิยามหรือคำจำกัดความ
  นิยามหรือคำจำกัดความ
             6.ส่วนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลังประจำปี 2559 - 2562
  กรอบภาระงาน
กรอบอัตรากำลัง
             7.ภาคผนวก, ปกหลัง
  ภาคผนวก ก. แบบฟอร์ม
ภาคผนวก ข. คำสั่งคณะกรรมการ
  ปกหลัง
 
 Download :กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลังประจำปี 2559 - 2562 (ฉบับเต็ม)  ดูเล่มเอกสารออนไลน์ (ฉบับเต็ม)