ภาควิชาการสร้างภาพยนตร์ แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์


ภาควิชาการสร้างภาพยนตร์ แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์

Department of Film Production  Major in Applied Performing Art


นายพิสณฑ์ สุวรรณภักดี
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
ประวัติการศึกษา :  M.A.Communication Arts Film study major Chulalongkorn University, 2010
                     B.A Communication Arts majoring in Performing Arts Bangkok University, 2009
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/pison_su/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊กนางสาว สุทธิดา สิงหราช
ตำแหน่ง :  อาจารย์แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
ประวัติการศึกษา :  B.A.Communication Arts (Performing Arts) Rangsit University
                     M.A.Communication Arts (Performing Arts) Rangsit University
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/sutida_si
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
Assoc.Prof.Lonzia Maurice Berry
ตำแหน่ง :  อาจารย์แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
ประวัติการศึกษา : M.F.A Yale University (Stage Directing )
                    M.A. Brown University (Theatre Speech & Dance)
                    B.A. Brown University (ฺBiology & Music Composition)
                    TESL Certification (Teaching English as a Second Language),Oxford Seminars)
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/lonzia_be/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก