หลักสูตรที่เปิดสอนวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เปิดการเรียนการสอนดังนี้


เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร 4 แขนงวิชาดังนี้

  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)        

      ภาควิชาการสร้างภาพยนตร์  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
      -แขนงวิชาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Film Production)
      -แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ (Applied Performing Art)

   หลักสูตรศิลปบัณฑิต การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล  (หลักสูตรนานาชาติ)       

     ภาควิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
      -แขนงวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (Creativity and Digital Media)
      -แขนงวิชาดิจิทัลมีเดียเชิงธุรกิจ (Digital Media)