แนะนำสาขาที่เปิดสอน


เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร ประกอบไปด้วย 4 แขนงวิชาเอก  ( หลักสูตรนานาชาติ ) มีดังนี้


หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร


>>> แขนงวิชาเอกการสร้างภาพยนตร์ ( Major in Film Production )
>>> แขนงวิชาเอกศิลปะการแสดงประยุกต์ ( Major in Applied Performing Arts )
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร


    >>> แขนงวิชาเอกการออกแบบดิจิทัล ( Major in Digital Design )
  >>> แขนงวิชาเอกการตลาดดิจิทัล ( Major in Digital Marketing )