สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลPrograme Specification

หลักสูตรศิลปบัณฑิต การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล  (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ชื่อหลักสูตร


ภาษาไทย     : หลักสูตรศิลปบัณฑิต การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล  (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts  in Creativity and Digital Media (International Program)ชื่อวุฒิปริญญาภาษาไทย     ศล.บ. (การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล) 
ภาษาอังกฤษ : B.F.A. (Creativity and Digital Media)
แขนงวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน
 -แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล (Major in Digital Design)     รับจำนวน 40 คน
 -แขนงวิชาดิจิทัลมีเดียเชิงธุรกิจ (Major in ฺBusiness Digital Media)       รับจำนวน 40 คน

ปรัชญาหลักสูตร 
มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการผลิตผลงานด้านแอนิเมชัน สามารถสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะด้านการปฏิบัติงานและการบริหารตามมาตรฐานสากล และเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถประกอบอาชีพด้านการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
  (1) มีความรู้และความเข้าใจการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลสามารถสร้างได้อย่างมีคุณภาพ
  (2) นำความรู้การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลไปพัฒนาสังคมได้
  (3) เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมงานบันเทิงดิจิทัล
     

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
  จำนวน 126 หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
   (1) เข้าใจ และวิเคราะห์ หลักการและทฤษฎีด้านสื่อดิจิทัล
   (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายรวมถึงนำความรู้ด้านสื่อดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ได้
   (3) เข้าใจและสามารถบูรณาการหลักการของศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัล เช่น หลักกฎหมาย หลักการจัดการ ศิลปะการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล เป็นต้น

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
   (1) การเรียนรู้เสริมสร้าง หรือปรับเปลี่ยนทัศนคติ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมที่เหมาะสมสำหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพและการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของสังคม
   (2) การเรียนรู้ถึงวิธีคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงสังเคราะห์ เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดความเข้าใจปัญหา สาเหตุรวมทั้งวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง
   (3) การตระหนักถึงศักยภาพของตนเองในปัจจุบัน รวมทั้ง ความสำคัญ และความจำเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพและการปฏิบัติตน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ
   (1)เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจาก  สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ที่มีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ 
   (2) เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
   (3) ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

แผนการศึกษา
เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน รวม 8 ภาคเรียน ดังนี้
       - ปีการศึกษาที่ 1/1 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 6 หน่วยกิต และวิชาเอก จำนวน 12 หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 1/2 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 6 หน่วยกิต และวิชาเอก 12  หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 2/1 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 6 หน่วยกิต และวิชาเอก จำนวน 12  หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 2/2 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 6 หน่วยกิต และวิชาเอก จำนวน 12  หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 3/1 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 3 หน่วยกิต และศึกษาเอก จำนวน 15 หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 3/2 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 3 หน่วยกิต และศึกษาเอก จำนวน 15 หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 4/1 เรียนวิชาวิชาเอก จำนวน 12  หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 4/2 ฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต
 ** รายวิชาในสาขาสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลที่เปิดสอน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม **

วิธีการเรียนการสอน
    (1) ในการเรียนการสอน ต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
    (2) จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่มการทำกรณีศึกษา และการจัดทำโครงการ เป็นต้น
    (3) ให้มีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อกำหนดในการจบการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่
    (1) การเข้าเรียนอย่างตํ่า 6  ภาคการศึกษาและไม่เกิน 8  ภาคการศึกษา
    (2) บรรลุเป้าหมายข้อกำหนดทางด้านหน่วยกิตในการจบการศึกษาและได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00
    (3) การเข้าร่วมโครงการคุณธรรมและจริยธรรมของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    (4) การเข้าร่วมหลักสูตรและกิจกรรมเพิ่มคุณค่าของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างตํ่า 80%
    (5) บรรลุเป้าหมายข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และกฎระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่ได้รับการระบุโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    (6) สิ่งสำคัญในการจบการศึกษา นักศึกษาถูกกำหนดให้แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการจบการศึกษา นักศึกษาสำเร็จตามข้อ
กำหนดอย่างตํ่า   1 ข้อก่อนการจบการศึกษา ไม่สามารถขอสละสิทธิ์ในข้อกำหนดทางด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
      (6.1) ได้รับคะแนนขั้นตํ่า 500 คะแนนในการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ (TOEFL) สำหรับนักศึกษาทุกคนที่จะจบการศึกษาจากวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ (SISA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ
      (6.2) การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS) เป็นการทดสอบแทน TOEFL ข้อบังคับคะแนนขั้นตํ่าของการสอบ IELTS สำหรับการพิจารณารับเข้าศึกษาคือ 5.5 คะแนน หรือ
      (6.3) คะแนนขั้นตํ่าในการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (TOEIC) คือ 500
 
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
      (1) ผู้ผลิตงานแอนิเมชัน
      (2) ผู้ผลิตดิจิทัลเกมส์
      (3) นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก
      (4) ผู้ผลิตงานด้านสื่อดิจิทัลคอนเทนต์
      (5) ประกอบกิจการส่วนตัว ประเภทธุรกิจแอนิเมชันและดิจิทัลเกมส์บรรยากาศภายในวิทยาลัยอุปกรณ์ในการเรียนการสอน (สามารถยืมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนหรือยืมออกนอกพื้นที่กรณีทำงานกลุ่มใหญ่ส่งอาจารย์ได้)

1