รายวิชาในสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลที่เปิดสอน


หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (ศล.บ. การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล)  

หลักสูตรนานาชาติ

B.F.A (Creativity and Digital Media) International Programชั้นปีที่ 1

Semester1
Semester2
NoCourse CodeCourse NameCreditNoCourse CodeCourse NameCredit
1DEC1101
องค์ประกอบศิลปและการออกแบบเบื้องต้น
3(2-2-5)
1DEC1105
ทัศนศิลป์และการวิภาคในงานแอนิเมชัน
3(2-2-5)
2DEC1102
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
3(2-2-5)
2DEC1202
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เบื้องต้น
3(2-2-5)
3DEC1103
ประวัติศาสตร์ในงานศิลปกรรมและแอนิเมชัน
3(2-2-5)
3DEC1203
ศิลปะการถ่ายภาพและการตกแต่งภาพ
3(2-2-5)
4DEC1104
การวาดเส้นพื้นฐานเพื่องานแอนิเมชัน
3(2-2-5)
4DEC2107
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำหรับงานแอนิเมชัน
3(2-2-5)
5IGL1101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)
5IGL1102
การสื่อสารในภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
6IGM1102
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
6IGS1101
จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
Total
  18 Credits
Total
  18 Credits
ชั้นปีที่ 2

Semester1
Semester2
NoCourse CodeCourse NameCreditNoCourse CodeCourse NameCredit
1DEC1205
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เบื้องต้น
3(2-2-5)
1DEC1204
การเขียนบทและการนำเสนอด้วยภาพ
3(2-2-5)
2DEC2106
การออกแบบตัวละครและสถานที่ในงานแอนิเมชัน
3(2-2-5)
2DEC2206
การจัดลำดับและการตัดต่อภาพ
3(2-2-5)
3DEC3108
โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึม
3(3-0-6)
3DEC2301
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 1
3(2-2-5)
4DEC3209
แนวคิดและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์
3(3-0-6)
4DEC3311
เทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์1
3(2-2-5)
5IGL1103
การเรียบเรียงภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
5IGL1104
การเรียบเรียงภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3(3-0-6)
6IGM1103
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
6IGM1110
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์และการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Total
 18 Credits
Total
  18 Credits
ชั้นปีที่ 3

Semester1
Semester2
NoCourse CodeCourse NameCreditNoCourse CodeCourse NameCredit
1DEC3208
งานเสียงและวีดีทัศน์ในระบบดิจิทัล 1
3(2-2-5)
1DEC1201
การออกแบบและนำเสนอผลงาน
3(2-2-5)
2DEC3302
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ 2
3(2-2-5)
2DEC3207
การถ่ายทำและเทคนิคพิเศษในงานภาพยนตร์
3(2-2-5)
3DEC3305
การออกแบบดิจิทัลอาร์ตส์และสื่อปฏิสัมพันธ์
3(2-2-5)
3DEC3308
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 2
3(2-2-5)
4DEC3307
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ 1
3(2-2-5)
4DEC4109
การพัฒนาโปรแกรมเชิงพลวัต
3(2-2-5)
5DEC4306
ภาพกราฟิกเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
5DEC4210
ศิลปนิพนธ์1
3(3-0-6)
6IGS1106
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
3(3-0-6)
6IGS1105
สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)
Total
 18 Credits
Total
 18 Credits
ชั้นปีที่ 4

Semester1
Semester2
NoCourse CodeCourse NameCreditNoCourse CodeCourse NameCredit
1DEC3501
การตลาดและการโฆษณาสำหรับงานสร้างสรรค์แบบดิจิทัลอาร์ต
3(3-0-6)
1DEC4901
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานสร้างสรรค์ดิจิทัล**
6(0-450)
2DEC3901
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านงานสร้างสรรค์ดิจิทัล **
1(0-45)
2DEC4902
สหกิจศึกษาด้านงานสร้างสรรค์ดิจิทัล**
6(0-450)
3DEC3903
การเตรียมสหกิจศึกษาในสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล **
1(0-45)
4DEC4211
ศิลปนิพนธ์2
5(5-0-10)
5DEC4502
เศรษฐศาสตร์สำหรับงานสร้างสรรค์แบบดิจิทัล
3(3-0-6)
Total
 12 Credits
Total
 6 Credits


หมายเหตุ : รายวิชาที่มี ** หมายความว่าให้เลือกเพียงแค่  1 รายวิชาเท่านั้นตามโครงสร้างหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้