รายวิชาที่เปิดสอน


รายวิชาที่เปิดสอน ในวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เปิดสอนในในแต่ละเทอมดังนี้

หลักสูตรสาขาที่เปิดสอน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการสร้างภาพยนตร์ (ศล.บ. ศิลปะภาพยนตร์) นานาชาติ
                       แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Major in Film Production)
                       แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์  (Major in Applied Performing Arts) 
อ่านรายละเอียด
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (ศล.บ. การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล) นานาชาติ
                       แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล (Major in Digital Design)
                       แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล (Major in ฺDigital Marketing) 
อ่านรายละเอียด