รายวิชาที่เปิดสอน


รายวิชาที่เปิดสอน ในวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เปิดสอนในในแต่ละเทอมดังนี้

หลักสูตรสาขาที่เปิดสอน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการสร้างภาพยนตร์ (ศล.บ. การสร้างภาพยนตร์) นานาชาติอ่านรายละเอียด
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (ศล.บ. การสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล) นานาชาติอ่านรายละเอียด