ภาควิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลภาควิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล

Department of Creativity and Digital Media  Major in Digital Design


หัวหน้าภาควิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
นายศิริเดช ศิริสมบูรณ์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าภาควิชาการสร้างสรรค์สื่อและดิจิทัล
ประวัติการศึกษา :  B.F.A. Sculpture Silpakorn University,1997
M.A. Computer Art Rangsit University, 2013
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/siridej_si/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร :คลิ๊กอาจารย์ภาควิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล

นาย ชัชวานนท์ สุนทรวิภาต
ตำแหน่ง :  อาจารยแขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล
ประวัติการศึกษา :  B.F.A. (Fine arts) Silpakorn University,2528                    
M. A.(Computer Graphic) Pratt Institute, New York,U.S.A. ,1992
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/chatchavanon_su/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร :คลิ๊ก


นาย เอกพจน์ ธนะสิริ
ตำแหน่ง :  อาจารยแขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล
ประวัติการศึกษา :  B.F.A. Computer Graphic Chiangmai University, 2528                    
M.E.D Media University of Arizona Tucson Arizona,USA ,1990
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/eakapotch_dh/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร :คลิ๊ก
ภาควิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล

Department of Creativity and Digital Media  Major in Digital Marketing


หัวหน้าภาควิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
นายศิริเดช ศิริสมบูรณ์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าภาควิชาการสร้างสรรค์สื่อและดิจิทัล
ประวัติการศึกษา :  B.F.A. Sculpture Silpakorn University,1997
M.A. Computer Art Rangsit University, 2013
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/siridej_si/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร :คลิ๊กอาจารย์ภาควิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล
ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง :  คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
ประวัติการศึกษา : Doctor of Philosophy. (Ph.D.) Education Background : Ohio University, Athens, Ohio, USA. Higher Education Management Minor: Business Management Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA. Specialist in Education (Eds.) Higher Education Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA. Degree: Master Degree MS.Secondary Teaching Bachelor of Education (B.E.) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/niracharapa_to
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก

ดร.กิตติมา เมฆาบัญชากิจ
ตำแหน่ง :  อาจารย์แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล
ประวัติการศึกษา :  Doctor of Engineering (Information Theory & Computers), Media and Computer Graphics Technology Lab, Graduate School of Engineering, Hokkaido University, Sapporo City, JAPAN. Master of Engineering (Computer Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology at Chaokhunthaharn Ladkrabang (KMITL), Bangkok, THAILAND Bachelor of Engineering (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology at Chaokhunthaharn Ladkrabang (KMITL), Bangkok, THAILAND
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/kittima_me/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก

นายลักษณ์ เตชะวันชัย
ตำแหน่ง :  อาจารย์แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล
ประวัติการศึกษา :  B.F.A. Fine arts Silpakorn University,2540
M.A. Computer Graphic Pratt Institute, New York,U.S.A ,2006
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/lak_ta/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
ฺBack to Home