ภาควิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัลหลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาการสร้างสรรค์ และสื่อดิจิทัล 

BF.A. Creativity and Digital Media  


หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
นายศิริเดช ศิริสมบูรณ์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าภาควิชาการสร้างสรรค์สื่อและดิจิทัล
ประวัติการศึกษา :  B.F.A. Sculpture Silpakorn University,1997
M.A. Computer Art Rangsit University, 2013
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/siridej_si/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร :คลิ๊กอาจารย์ประจำสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล

นาย ชัชวานนท์ สุนทรวิภาต
ตำแหน่ง :  อาจารยแขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล
ประวัติการศึกษา :  B.F.A. (Fine arts) Silpakorn University,2528                    
M. A.(Computer Graphic) Pratt Institute, New York,U.S.A. ,1992
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/chatchavanon_su/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร :คลิ๊ก


นาย เอกพจน์ ธนะสิริ
ตำแหน่ง :  อาจารยแขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล
ประวัติการศึกษา :  B.F.A. Computer Graphic Chiangmai University, 2528                    
M.E.D Media University of Arizona Tucson Arizona,USA ,1990
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/eakapotch_dh/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร :คลิ๊ก
นายลักษณ์ เตชะวันชัย
ตำแหน่ง :  อาจารย์แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล
ประวัติการศึกษา :  B.F.A. Fine arts Silpakorn University,2540
M.A. Computer Graphic Pratt Institute, New York,U.S.A ,2006
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/lak_ta/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล
ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง :  คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
ประวัติการศึกษา : Doctor of Philosophy. (Ph.D.) Education Background : Ohio University, Athens, Ohio, USA. Higher Education Management Minor: Business Management Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA. Specialist in Education (Eds.) Higher Education Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA. Degree: Master Degree MS.Secondary Teaching Bachelor of Education (B.E.) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/niracharapa_to
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
ดร.เพียงเพ็ญ ทุมมานนท์
ตำแหน่ง :  อาจารย์แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล
ประวัติการศึกษา :        Ph.D. The University of Southern Mississippi, Ohio University
                          Master. Arts (Journalism) Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand).
                          Bachelor's degree Chiang Mai University, THAILAND
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : -
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : Click


ฺBack to Home