ภาควิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล แขนงวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล


ภาควิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล แขนงวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล

Department of Creativity and Digital Media  Major in Creativity and Digital Media


นายศิริเดช ศิริสมบูรณ์ 
ตำแหน่ง :  หัวหน้าภาควิชาการสร้างสรรค์สื่อและดิจิทัล
ประวัติการศึกษา :  B.F.A. Sculpture Silpakorn University,1997
                     M.A. Computer Art Rangsit University, 2013
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/siridej_si/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊กนาย เอกพจน์ ธนะสิริ
ตำแหน่ง :  อาจารย์ แขนงวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
ประวัติการศึกษา :  B.F.A. Computer Graphic Chiangmai University, 2528
                    M.E.D Media University of Arizona Tucson Arizona,USA ,1990
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/eakapotch_dh/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊กนาย ชัชวานนท์ สุนทรวิภาต
ตำแหน่ง :  อาจารย์ แขนงวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
ประวัติการศึกษา :  B.F.A. (Fine arts) Silpakorn University,2528
                     M. A.(Computer Graphic) Pratt Institute, New York,U.S.A. ,1992
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/chatchavanon_su/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก