แนะนำสาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล


SISA Bachelor's Degree International Programs @ Salaya Campus

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)  

Bachelor of Fine Arts Programs in Creativity and Digital Media (International Program)

    >>> แขนงวิชาเอก การออกแบบดิจิทัล (Major in Digital Design)    >>> แขนงวิชาเอก การตลาดดิจิทัล (Major in Digital Marketing)