ภาควิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล แขนงวิชาดิจิทัลมีเดียเชิงธุรกิจ


ภาควิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล แขนงวิชาดิจิทัลมีเดียเชิงธุรกิจ

Department of Creativity and Digital Media  Major in Digital Media


ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง :  คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ
ประวัติการศึกษา : Doctor of Philosophy. (Ph.D.) Education Background : Ohio University, Athens, Ohio, USA. Higher Education Management Minor: Business Management Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA. Specialist in Education (Eds.) Higher Education Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA. Degree: Master Degree MS.Secondary Teaching Bachelor of Education (B.E.) Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/niracharapa_to
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊กดร.กิตติมา เมฆาบัญชากิจ
ตำแหน่ง :  อาจารย์แขนงวิชาดิจิทัลมีเดียเชิงธุรกิจ
ประวัติการศึกษา :  Doctor of Engineering (Information Theory & Computers), Media and Computer Graphics Technology Lab, Graduate School of Engineering, Hokkaido University, Sapporo City, JAPAN. Master of Engineering (Computer Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology at Chaokhunthaharn Ladkrabang (KMITL), Bangkok, THAILAND Bachelor of Engineering (Electrical Engineering), King Mongkut’s Institute of Technology at Chaokhunthaharn Ladkrabang (KMITL), Bangkok, THAILAND
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/kittima_me/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊กนายลักษณ์ เตชะวันชัย
ตำแหน่ง :  อาจารย์แขนงวิชาดิจิทัลมีเดียเชิงธุรกิจ
ประวัติการศึกษา :  B.F.A. Fine arts Silpakorn University,2540
                     M.A. Computer Graphic Pratt Institute, New York,U.S.A ,2006
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/lak_ta/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก