สารจากคณบดีวิทยาลัย


สารจากคณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Dr.Niracharapa  Tongdhamachart, Dean

        Welcome to Suan Sunandha International School of Art. We're new in town and have a lot to offer, especially for flim production and digital media education. It's time to get creative! We embrace Rajabhat's royal heritage for this international school to advance into the 21st century.
        Students at the Suan Sunandha International School of Art (SISA) help the community by promoting local businesses and lifestyles. Our faculty and staff are eager to serve in a systematic and international way, to establish an artistic difference in local communities.
        I invite you to join us. Visit our website to learn more about us. We would like to see you at our school or like us on Facebook (SISA 2560)
        Best wishes! Dr.Niracharapa  Tongdhamachart SISA Dean