อีเมล์บุคลากร


อีเมล์บุคลากรวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


-บุคลากรสายวิชาการ

    Major Film Production
Email
Major  Creativity and Digital Media
Email
1)Mr. Pison  Suwanpakdee pison.su@ssru.ac.th1)Dr.Niracharapa Tongdhamachartniracharapa.to@ssru.ac.th
2)Mr.Tonphon  Sapnirund tonphon.sa@ssru.ac.th 2)Mr.Eakapotch Dhansirieakapotch.dh@ssru.acth 
3)Mr.Teerapong Serisamran teerapong.se@ssru.ac.th 3)Mr.Siridej  Sirisomboon siridej.si@ssru.ac.th
4)Mr. Samuel Raymond  Forkner samuel.fo@ssru.ac.th 4)Dr.Kittima Mekhabunchakij kittima.me@ssru.ac.th 
5)Ms.Suprarada Prapawong mm.suparada@gmail.com 5)Mr.Chatchavanon Sundaravipa chatchavanon.su@ssru.ac.th 
6)Ms.Sutida Singharachsutida.si@ssru.ac.th 6)Mr. Lak   Taechawanchai lak.ta@ssru.ac.th
7)Assoc.Prof.Lonzia Maurice Berrylonzia.be@ssru.ac.th  


-บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

Sisa Officer    
Email                 
1) Ms.Nichapa Aitthipraser  nichapa.ai@ssru.ac.th
2)Ms. Kanyakorn Thongmakkanyakorn.th@ssru.ac.th
3)Ms. Yupin Petchumpaiyupin.pe@ssru.ac.th
4)Ms. Kamonwan Sengsaikamonwan.se@ssru.ac.th
5)Ms. Chanaporn Sornnuwatchanaporn.so@ssru.ac.th