คณะผู้บริหารวิทยาลัย


คณะผู้บริหารวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ


คณบดี

อาจารย์ ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์

อาจารย์ พิสณฑ์ สุวรรณภักดี
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์ ธีรพงศ์ เสรีสำราญ
อาจารย์ ธีรพงศ์ เสรีสำราญ
อาจารย์ ศิริเดช ศิริสมบูรณ์
หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์
หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์
หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างสรรค์สื่อและดิจิทัล
แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์
แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัลอาจารย์ ศิริเดช ศิริสมบูรณ์
นางสาว นิชาภา อิทธิประเสริ
นางสาว กัลยากร  ทองมาก
หัวหน้าสาขาวิชาการสร้างสรรค์สื่อและดิจิทัล
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยฯ
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล