คณะผู้บริหารวิทยาลัย
                 

อาจารย์ ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่
                 
                   
อาจารย์ ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

อาจารย์ พิสณฑ์ สุวรรณภักดี
ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                    
                   
อาจารย์ ธีรพงศ์ เสรีสำราญ
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชากสร้างภาพยนตร์

อาจารย์ ศิริเดช ศิริสมบูรณ์
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการสร้างสรรค์สื่อและดิจิทัล
                  

นางสาว นิชาภา อิทธิประเสริ
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ