แนะนำสาขาการสร้างภาพยนตร์


SISA Bachelor's Degree International Programs @ Salaya Campus

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Fine Arts Program in Film Arts (International Program)

    >>> แขนงวิชาเอกการสร้างภาพยนตร์ (Major in Film Production)
     >>> แขนงวิชาศิลปะการแสดง (Major in Performing Arts)