แนะนำสาขาศิลปะภาพยนตร์


SISA Bachelor's Degree International Programs @ Salaya Campus

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Fine Arts Programs in Cinematic Arts (International Program)

    >>> แขนงวิชาเอกการสร้างภาพยนตร์ (Major in Film Production)     >>> แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ (Major in Applied Performing Arts)