รายวิชาในสาขาการสร้างภาพยนตร์ที่เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการสร้างภาพยนตร์ (ศล.บ. การสร้างภาพยนตร์) หลักสูตรนานาชาติ

B.F.A (Film Production) International Program

ชั้นปีที่1

Semester1
Semester2
NoCourse CodeCourse NameCreditNoCourse CodeCourse NameCredit
1FPR1101ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์
3(3-0-6)1FPR1102ทฤษฎีภาพยนตร์ 1
3(3-0-6)
2FPR1105ปรัชญาเบื้องต้น
3(3-0-6)2FPR1201การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ 1
3(2-2-5)
3FPR1106จิตวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)3FPR1203การถ่ายทำภาพยนตร์ 1
3(2-2-5)
4FPR2308หลักเบื้องต้นของการถ่ายภาพ
3(2-2-5)4FPR1204การออกแบบเครื่องแต่งกายในภาพยนตร์ 1
3(2-2-5)
5IGL1101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
3(3-0-6)5FPR1205การเขียนบทภาพยนตร์
3(2-2-5)
6IGM1102เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)6IGL1102การสื่อสารในภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Total
18 Credits
Total
18 Creditsชั้นปีที่2

Semester1
Semester2
NoCourse CodeCourse NameCreditNoCourse CodeCourse NameCredit
1FPR1103ทฤษฎีภาพยนตร์ 2
3(3-0-6)1FPR1206การตัดต่อภาพยนตร์
3(2-2-5)
2FPR1202การสร้างภาพยนตร์
3(2-2-5)2FPR1207การแสดง
3(2-2-5)
3FPR2307การวางแผนก่อนการสร้างสำหรับภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)3FPR2501เศรษฐศาสตร์สำหรับภาพยนตร์
3(3-0-6)
4IGL1103การเรียบเรียงภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)4IGL1104การเรียบเรียงภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3(3-0-6)
5IGM1103วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)5IGM1110กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์และการตัดสินใจ
3(3-0-6)
6IGS1102มนุษย์กับสังคมโลก
3(3-0-6)6IGS1106เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
3(3-0-6)
Total
18 Credits
Total
18 Credits
ชั้นปีที่3

Semester1
Semester2
NoCourse CodeCourse NameCreditNoCourse CodeCourse NameCredit
1FPR1108การจัดการธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)1FPR1109การวิจัยภาพยนตร์
3(2-2-5)
2FPR1208งานเสียงในภาพยนตร์
3(2-2-5)2FPR1209จินตนาการและการสร้างสรรค์เพื่อการสร้างภาพยนตร์
3(2-2-5)
3FPR3307คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้นสำหรับภาพยนตร์
3(3-0-6)3FPR1210การจัดการในการสร้างภาพยนตร์
3(2-2-5)
4FPR3308ผู้กำกับภาพยนตร์
3(3-0-6)4FPR3310การวิจารณ์ภาพยนตร์
3(3-0-6)
5FPR4306การเขียนบทภาพยนตร์ 2 5(3-4-8)5FPR3502การตลาดและการโฆษณาภาพยนตร์
3(3-0-6)
6FPR4314สัมมนาทางด้านภาพยนตร์
3(2-2-5)
Total
17 Credits
Total
18 Credits
ชั้นปีที่4

Semester1
Semester2
NoCourse CodeCourse NameCreditNoCourse CodeCourse NameCredit
1FPR1104ปรัชญาภาพยนตร์
3(3-0-6)1FPR4902การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการสร้างภาพยนตร์ **6(0-450-0)
2FPR1107จริยธรรมและกฎหมายภาพยนตร์
3(3-0-6)2FPR4904สหกิจศึกษาทางด้านการสร้างภาพยนตร์ **6(0-450-0)
3FPR1110ภาพยนตร์นิพนธ์
5(3-4-8)4FPR3901การเตรียมตัวสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการสร้างภาพยนตร์ **1(0-45-0)5FPR3903การเตรียมตัวสำหรับการสหกิจศึกษาทางด้านการสร้างภาพยนตร์ **1(0-45-0)6IGS1105สังคมและวัฒนธรรมไทย
3(3-0-6)Total
15 Credits
Total
6 Creditsหมายเหตุ : รายวิชาที่มี ** หมายความว่าให้เลือกเพียงแค่  1 รายวิชาเท่านั้นตามโครงสร้างหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้