รายวิชาในสาขาการสร้างภาพยนตร์ที่เปิดสอนหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการสร้างภาพยนตร์ (ศล.บ. การสร้างภาพยนตร์) หลักสูตรนานาชาติ

B.F.A (Film Arts) International Programs