สาขาศิลปะภาพยนตร์Programe Specification

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine Arts  in Cinematic Arts (International Program)


ชื่อวุฒิปริญญา


ภาษาไทย :     ศล.บ. (ศิลปะภาพยนตร์) 
ภาษาอังกฤษ : B.F.A. (Cinematic Arts)

แขนงวิชาที่เปิดสอนในปัจจุบัน
 - แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์ (Major in Film Production)  รับจำนวน 80 คน
 - แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์  (Major in Applied Performing Arts)  รับจำนวน 80 คน

ปรัชญาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ ที่วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ถูกออกแบบมาเพื่อปูทางเตรียมพร้อมให้บัณฑิตกลายเป็นนักสร้างภาพยนตร์มืออาชีพรุ่นใหม่หรือผู้ประกอบการทางด้านการสร้างภาพยนตร์ที่มีทักษะในการสร้างภาพยนตร์ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้และมีความรับผิดชอบทางสังคมต่อประชาคมโลก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ มีจุดมุ่งหมายในการจัดหาความรู้และทักษะต่างๆที่จำเป็นในการสร้างภาพยนตร์ที่ดีเยี่ยมให้กับบัณฑิต เมื่อจบการศึกษาจากหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับสิ่งต่างๆ ดังนี้      
   (1) ความรู้และทักษะในการสร้างภาพยนตร์และมีคุณธรรมจริยธรรมในการสร้างผลงานสู่ประชาคมโลก      
   (2) ความรู้และทักษะต่างๆจากการฝึกงาน ประสบการณ์จริงซึ่งจะช่วยพัฒนาโครงงานของนักศึกษา พัฒนาทักษะการสื่อสารสัมพันธ์กับผู้อื่นให้ก้าวหน้า ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจให้ดีขึ้นและมีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการสร้างภาพยนตร์      
   (3) คุณภาพและทักษะสำหรับอุตสาหกรรมการสร้างภาพยนตร์

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
        จำนวน 129 หน่วยกิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
       (1) เข้าใจ และวิเคราะห์ หลักการและทฤษฎีด้านการสร้างภาพยนตร์      
       (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายรวมถึงนำความรู้ด้านภาพยนตร์ไปประยุกต์ใช้ได้
       (3) เข้าใจและสามารถบูรณาการหลักการของศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ เช่น หลักกฎหมาย หลักการจัดการ ศิลปะการสร้างภาพยนตร์ เป็นต้น 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
       (1) เพื่อสร้างโอกาสให้กับนักศึกษาในการประยุกต์ใช้ความรู้และความเข้าใจที่ได้จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริง
       (2) เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นและเข้าใจมุมมองที่หลากหลายในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการ สร้างภาพยนตร์
       (3) เพื่อสร้างความแน่ใจในพัฒนาการและการประยุกต์ใช้ทักษะและประสบการณ์ที่ได้มาของนักศึกษา แต่ละคนให้เกิดประโยชน์ เพื่อวิชาชีพในอนาคต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ
       (1)เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าจาก  สถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ที่มีหนังสือรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ
       (2) เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.00 ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
       (3) ต้องเป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

แผนการศึกษา
เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน รวม 8 ภาคเรียน ดังนี้
       - ปีการศึกษาที่ 1/1 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 6 หน่วยกิต และวิชาเอก จำนวน 12 หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 1/2 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 3 หน่วยกิต และวิชาเอก 15  หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 2/1 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 9 หน่วยกิต และวิชาเอก จำนวน 9  หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 2/2 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 9 หน่วยกิต และวิชาเอก จำนวน 9  หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 3/1 เรียนวิชาศึกษาเอก จำนวน 17 หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 3/2 เรียนวิชาศึกษาเอก จำนวน 18 หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 4/1 เรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 3 หน่วยกิต และวิชาเอก จำนวน 12  หน่วยกิต
       - ปีการศึกษาที่ 4/2 ฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต
 ** รายวิชาในสาขาการสร้างภาพยนตร์ที่เปิดสอน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม **

วิธีการเรียนการสอน
       (1) ในการเรียนการสอน ต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
       (2) จัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่มการทำกรณีศึกษา และการจัดทำโครงการ เป็นต้น
       (3) ให้มีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเรียนวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อกำหนดในการจบการศึกษาของนักศึกษา ได้แก่
       (1) การเข้าเรียนอย่างตํ่า 6  ภาคการศึกษาและไม่เกิน 8  ภาคการศึกษา
       (2) บรรลุเป้าหมายข้อกำหนดทางด้านหน่วยกิตในการจบการศึกษาและได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00
       (3) การเข้าร่วมโครงการคุณธรรมและจริยธรรมของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
       (4) การเข้าร่วมหลักสูตรและกิจกรรมเพิ่มคุณค่าของวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอย่างตํ่า 80%
       (5) บรรลุเป้าหมายข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และกฎระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่ได้รับการระบุโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         (6) สิ่งสำคัญในการจบการศึกษา นักศึกษาถูกกำหนดให้แสดงออกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการจบการศึกษา นักศึกษาสำเร็จตามข้อกำหนดอย่างตํ่า 1 ข้อก่อนการจบการศึกษา ไม่สามารถขอสละสิทธิ์ในข้อกำหนดทางด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
           (6.1) ได้รับคะแนนขั้นตํ่า 500 คะแนนในการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ (TOEFL) สำหรับนักศึกษาทุกคนที่จะจบการศึกษาจากวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ (SISA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ
           (6.2) การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS) เป็นการทดสอบแทน TOEFL ข้อบังคับคะแนนขั้นตํ่าของการสอบ IELTS สำหรับการพิจารณารับเข้าศึกษาคือ 5.5 คะแนน หรือ                   (6.3) คะแนนขั้นตํ่าในการสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (TOEIC) คือ 600 

อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา
เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาสามารถทำงานกับผู้ประกอบการภาพยนตร์หรือประกอบกิจการส่วนตัวทางด้านภาพยนตร์ อาทิ เช่น
   - ผู้กำกับภาพยนตร์
   - นักออกแบบงานสร้างภาพยนตร์
   - นักวิจารณ์ภาพยนตร์
   - นักแสดง
   - นักออกแบบเครื่องแต่งกายในภาพยนตร์
   - ช่างภาพสำหรับภาพยนตร์
   - ช่างออกแบบการแต่งหน้าเพื่องานภาพยนตร์
   - นักเขียนบทภาพยนตร์
   - ผู้อำนวยการสร้างโรงละคร
   - ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
   - ผู้ช่วยควบคุมดำเนินการสร้าง
   - ประกอบกิจการส่วนตัวทางด้านภาพยนตร์


บรรยากาศภายในวิทยาลัย


อุปกรณ์ในการเรียนการสอน (สามารถยืมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนหรือยืมออกนอกพื้นที่กรณีทำงานกลุ่มใหญ่ส่งอาจารย์ได้)