ภาควิชาการสร้างภาพยนตร์ แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์


ภาควิชาการสร้างภาพยนตร์ แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์

Department of Film Production  Major in Film Production


นาย ธีรพงศ์ เสรีสำราญ
ตำแหน่ง :  หัวหน้าภาควิชากสร้างภาพยนตร์
ประวัติการศึกษา : B.A. History Kasetsart University , 2010
                    M.A.Communication Arts Film study major Chulalongkorn University, 2010
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/teerapong_se/ 
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
นายต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ประวัติการศึกษา :  B.A. Architecture Assumption University,2004
                    M. A. Film making and media Sheffield Hallam University ,2011
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/tonphon_sa/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊กนาย Samuel Forkner
ตำแหน่ง :  อาจารย์แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์
ประวัติการศึกษา : B.S. Geology University of Tennessee, Knoxville , 1992
                   M.A. Film and Video Savannah College of Art and Design, International University for the Arts ,2000
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/samuel_fo/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
นางสาว ศุภรดา ประภาวงศ์
ตำแหน่ง :  อาจารย์พิเศษแขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์
ประวัติการศึกษา :  M..A. (Performing Arts) Chulalongkorn University, 2009
                    B.A. (English Study) Ramkamhaeng University, 2007
                    B.A. (Film and photography) Thammasat University 2006
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : http://www.teacher.ssru.ac.th/suparada_pr/
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
นาย มโน เวฬุดุสิต
ตำแหน่ง :  อาจารย์พิเศษแขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์
ประวัติการศึกษา : Bachelor of Communication Arts (Advertising) Burapha University
                    M.A.Communication Arts Film study major Chulalongkorn University, 2010
ห้องทำงาน : ห้องสำนักงาน อาคาร 81 วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ชั้น 3
เว็บไซต์ : 
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก