การตัดเกรดของราชภัฏสวนสุนันทาhttp://reg.ssru.ac.th/downloads/manual/manual_student_2562.pdf?cache=none

ค่าเกรดภาษาไทย.pdf