ประวัติวิทยาลัย


ประวัติวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

      วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ เริ่มก่อตั้งในปีพุทธศักราช 2555 ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และข้อบังคับฉบับใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) จำนวน 2 สาขาวิชา ได้แก่
                    - สาขาวิชาการสร้างภาพยนตร์ หลักสูตรนานาชาติ            
                    - สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ
       ปัจจุบันวิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ ได้เปิดทำการเรียนการสอนที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน และในปีการศึกษา 2561 ทางวิทยาลัยฯ เตรียมเปิดแขนงวิชาขึ้นมาใหม่ จำนวน 2 สาขาวิชา 4 แขนงวิชาเอ หลักสูตรนานาชาติ   โดยแบ่งตามสาขาวิชา ดังนี้
               1.สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์ (Department of Cinematic Arts)
                     -แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์  (Major in Film Production)
                     -แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์ (Major in Applied Performing Arts)
               2.สาขาวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล (Department of  Creativity and Digital Media)
                     -แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล  (Major in Digital Design )
                     -แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล (Major in Digital Marketing)

วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์และการศึกษาสื่อบันเทิงในภูมิภาคอาเซียน

ปรัชญา (Philosophy)
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการสร้างภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงประยุกต์  การสร้างสรรค์สื่อประสม การออกแบบดิจิทัล  ดิจิทัลมีเดียเชิงธุรกิจ ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขา มีทักษะ ด้านการปฏิบัติงาน การบริหารตามมาตราฐานสากล มีความเป็นผู้นำ และมีความรับปิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการศึกษาสื่อบันเทิงของประเทศไทย

พันธกิจ (Mission)
1) ผลิตบัณฑิตด้านภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมและสื่อ  สมัยใหม่  ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
2) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหว  และสื่อประสม และสื่อใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
3) บริการวิชาการด้านภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมและสื่อใหม่ที่ ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
4) สร้างเครือข่ายและร่วมมือกับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้าน ภาพยนตร์   ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม และสื่อใหม่ เพื่อระดมทุนสำหรับการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย และเพื่อยกมาตรฐานสู่ความเป็นมือ อาชีพ
5) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์
 
วัฒนธรรม (Culture)
S = Soul & Spirit: จิตและวิญญาณในการสร้างสรรค์งาน
I = Inspiration & Innovation: แรงบันดาลใจและความคิดริเริ่ม
S = Stimulation & Skillful: แรงขับเคลื่อนและทักษะความชำนาญ
A = Arts: สุนทรียภาพทางศิลปะ

อัตลักษณ์ (Identity)
 “เป็นผู้นำด้านภาพยนตร์และสื่อใหม่”
คือการเป็นผู้นำในภาพยนตร์และสื่อใหม่ซึ่งหมายความว่าผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์เพื่อผลิตภาพยนตร์และมัลติมีเดียเพื่อสังคม
 
เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
"มุ่งเน้นความเป็นวัง สร้างสรรค์ผลงานด้านการภาพยนตร์ และสื่อใหม่สู่สากล"