-ข้อมูลการฝึกงานนักศึกษา


รายชื่อหน่วยงงานที่นักศึกษาได้ไปฝึกงานและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559

สาขาการสร้างภาพยนตร์

ลำดับชื่อหน่วยงานชื่อนักศึกษา
รุ่นที่เข้าศึกษา
สาขาที่ศึกษาอยู่ปัจจุบัน


สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล

ลำดับชื่อหน่วยงานชื่อนักศึกษา
รุ่นที่เข้าศึกษา
สาขาที่ศึกษาอยู่ปัจจุบัน


รายชื่อหน่วยงงานที่นักศึกษาได้ไปฝึกงานและสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560

สาขาการสร้างภาพยนตร์

ลำดับชื่อหน่วยงานชื่อนักศึกษา
รุ่นที่เข้าศึกษา
สาขาที่ศึกษาอยู่ปัจจุบัน


สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล

ลำดับชื่อหน่วยงานชื่อนักศึกษา
รุ่นที่เข้าศึกษา
สาขาที่ศึกษาอยู่ปัจจุบัน