คู่มือปฏิบัติงาน


เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน


ลำดับ   ชื่อฝ่ายงานในหน่วยงานดาวน์โหลด หมายเหตุ  
 1.งานอาคารสถานที่คลิ๊ก 
 2.งานกิจการนักศึกษาคลิ๊ก 
 3.งานพัสดุคลิ๊ก 
 4.งานวิชาการคลิ๊ก 
 5.งานธุรการคลิ๊ก 
 6.งานการเงินและบัญชีคลิ๊ก 
 7.งานนโยบายและแผนคลิ๊ก 
 8.งานประกันคุณภาพคลิ๊ก 
 9.งานเทคโนโลยีสารสนเทศคลิ๊ก 
 10.งานประชาสัมพันธ์คลิ๊ก 
 11.งานบริหารสำนักงานคณบดีวิทยาลัยคลิ๊ก 
 12.งานงบประมาณคลิ๊ก 
 13.งานบุคคลากรคลิ๊ก 
 14.งานวิจัยคลิ๊ก 
 15งานวิเทศสัมพันธ์คลิ๊ก
 16งานรับสมัครนักศึกษาคลิ๊ก


การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์

         ชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ                เอกสาร             
1) นางสาวนิชาภา  อิทธิประเสริฐ  คลิ๊ก
2) นางสาวกัลยากร ทองมากคลิ๊ก
3) ว่าที่.ร.ต. หญิง ฉันฐรัฐ  ส้มแก้วคลิ๊ก
4) นางสาวยุพิน  เพชรอำไพคลิ๊ก
5) นาย ธนวันต์  ไหวเคลื่อนคลิ๊ก
6) นางสาวกมลวัลย์ เส็งสายคลิ๊ก