บุคลากรสายวิชาการ


                                 

ทำเนียบบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ฝ่ายบริหารวิทยาลัยฯอาจารย์ ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ 
อาจารย์ ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์
อาจารย์ พิสณฑ์ สุวรรณภักดี
ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
เว็บไซต์ : คลิ๊ก
เว็บไซต์ : คลิ๊ก
เว็บไซต์ : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊กหัวหน้าสาขา/หัวหน้าภาควิชา  
อาจารย์ ธีรพงศ์ เสรีสำราญ
อาจารย์ ศิริเดช ศิริสมบูรณ์

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชากสร้างภาพยนตร์
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการสร้างสรรค์สื่อและดิจิทัล

เว็บไซต์ : คลิ๊ก
เว็บไซต์ : คลิ๊ก

การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
ภาควิชาการสร้างภาพยนตร์
แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์
อาจารย์ ธีรพงศ์ เสรีสำราญ 
อาจารย์ ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์
อาจารย์ Samuel Forkner
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชากสร้างภาพยนตร์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ตำแหน่ง อาจารย์กลุ่มวิชาการสร้างภาพยนตร์
เว็บไซต์ : คลิ๊ก
เว็บไซต์ : คลิ๊ก
เว็บไซต์ : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
อาจารย์ ศภรดา ประภาวงศ์
อาจารย์ มโน เวฬุดุสิต

ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาการสร้างภาพยนตร์
ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษกลุ่มวิชาการสร้างภาพยนตร์

เว็บไซต์ : คลิ๊ก
เว็บไซต์ : คลิ๊ก

การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก

แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
อาจารย์ พิสณฑ์ สุวรรณภักดี
อาจารย์ Assoc.Prof.Lonzia Maurice Berry
อาจารย์ สุทธิดา สิงหราช
ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
ตำแหน่ง อาจารย์กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
ตำแหน่ง อาจารย์กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์
เว็บไซต์ : คลิ๊ก
เว็บไซต์ : คลิ๊ก
เว็บไซต์ : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊กภาควิชาการสร้างสรรค์สื่อและดิจิทัล
แขนงวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
อาจารย์ ศิริเดช ศิริสมบูรณ์ 
อาจารย์ เอกพจน์ ธนะสิริ
อาจารย์ ชัชวานนท์ สุนทรวิภาต
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาการสร้างสรรค์สื่อและดิจิทัล
อาจารย์กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
อาจารย์กลุ่มวิชาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
เว็บไซต์ : คลิ๊ก
เว็บไซต์ : คลิ๊ก
เว็บไซต์ : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
แขนงวิชาดิจิทัลมีเดียเชิงธุรกิจ
อาจารย์ ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ
อาจารย์ ดร.กิตติมา เมฆาบัญชากิจ
 อาจารย์ ลักษณ์ เตชะวันชัย
ตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตร์ ฯ
อาจารย์กลุ่มวิชาดิจิทัลมีเดียเชิงธุรกิจ
อาจารย์กลุ่มวิชาดิจิทัลมีเดียเชิงธุรกิจ
เว็บไซต์ : คลิ๊ก
เว็บไซต์ : คลิ๊ก
เว็บไซต์ : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก
การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร : คลิ๊ก