เว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์


ฝ่ายบริหารวิทยาลัยฯ

Executives

ชื่อคณาจารย์
ตำแหน่ง
เว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์
1) ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ    คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตรฯ
2) นาย ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์      รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
3) นาย พิสณฑ์   สุวรรณภักดี        รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา
4) นาย ธีรพงศ์   เสรีสำราญ  หัวหน้าภาควิชาศิลปะภาพยนตร์
5) นาย ศิริเดช    ศิริสมบูรณ์ หัวหน้าภาควิชาการสร้างสรรค์สื่อและดิจิทัล

                                                              

ภาควิชาการศิลปะภาพยนตร์

Department of Cinematic Arts

ชื่อคณาจารย์
ตำแหน่ง
เว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์
1)  นาย ธีรพงศ์   เสรีสำราญ
หัวหน้าภาควิชาศิลปะภาพยนตร์


แขนงวิชาการสร้างภาพยนตร์

( Major in Film Production)

ชื่อคณาจารย์
ตำแหน่ง
เว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์
1) นาย ธีรพงศ์   เสรีสำราญ      หัวหน้าภาควิชากสร้างภาพยนตร์เว็บไซต์
2) นาย ต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์    รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพเว็บไซต์
3) Mr.Samuel Forknerอาจารย์ประจำเว็บไซต์
4 นางสาว ศภรดา ประภาวงศ์    อาจารย์พิเศษเว็บไซต์
5) นาย มโน  เวฬุดุสิต     อาจารย์พิเศษ

แขนงวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์

(Major in Applied Performing Art)

ชื่อคณาจารย์
ตำแหน่ง
เว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์
1)  นาย พิสณฑ์   สุวรรณภักดี        รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาเว็บไซต์
2) Assoc.Prof.Lonzia Maurice Berryอาจารย์ประจำเว็บไซต์
3) นางสาว สุทธิดา  สิงหราช      อาจารย์ประจำเว็บไซต์

ภาควิชาการสร้างสรรค์สื่อและดิจิทัล

Department of Creativity and Digital Media

ชื่อคณาจารย์
ตำแหน่ง
เว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์
1)  นาย ศิริเดช    ศิริสมบูรณ์      
หัวหน้าภาควิชาการสร้างสรรค์สื่อและดิจิทัล

                                                  


แขนงวิชาการออกแบบดิจิทัล

(Major in Digital Design)


ชื่อคณาจารย์
ตำแหน่ง
เว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์
1)  นาย ศิริเดช    ศิริสมบูรณ์       หัวหน้าภาควิชาการสร้างสรรค์สื่อและดิจิทัลเว็บไซต์
2) นาย เอกพจน์   ธนะสิริ           อาจารย์ประจำเว็บไซต์
3) นาย ชัชวานนท์ สุนทรวิภาต   อาจารย์ประจำเว็บไซต์

แขนงวิชาการตลาดดิจิทัล

( Major in Digital Marketing )


ชื่อคณาจารย์
ตำแหน่ง
   เว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์
1)   ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ    คณบดีวิทยาลัยการภาพยนตรฯเว็บไซต์
2)  ดร.กิตติมา เมฆาบัญชากิจ      อาจารย์ประจำเว็บไซต์
3)  นาย ลักษณ์  เตชะวันชัย          อาจารย์ประจำเว็บไซต์