การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร


การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร  ( Personal Developmen)


ประเภบุคลากรสายวิชาการ


ชื่อบุคลากรที่ผ่านการอบรม                    

เรื่องที่ไปอบรมพัฒนาตนเอง
1. ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาติ
การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง ACTUAL ECONOMY : LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL CHALLENGES (ACE2015+)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2016) 04-06 February 2016 Univesity of Alcala Madrid-Spain

2. นายต้นฝน  ทรัพย์นิรันดร์

การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่น 2

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. นายพิสณฑ์  สุวรรณภักดี
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 8th World Conference on Educational Sciences(WCES-2016) 04-06 February 2016 Univesity of Alcala Madrid-Spain

4. นายศิริเดช  ศิริสมบูรณ์
การบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ และการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร (มคอ. 7) ประจำปีการศึกษา 2558 รุ่น 2

5. นายเอกพจน์  ธนะสิริ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

6. นายธีรพงศ์  เสรีสำราญ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

7. Mr.Samuel Raymond Forkner
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยการภาพยนตร์  ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่


ประเภบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ


ชื่อบุคลากรที่ผ่านการอบรม                    

เรื่องที่ไปอบรมพัฒนาตนเอง
1.นางสาวนิชาภา  อิทธิประเสริฐ
โครงการฝึกอบรมการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ..มิติด้านพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2.นางสาวกัลยากร ทองมากโครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
3.นางสาวยุพิน  เพชรอำไพโครงการปลูกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต