ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจวิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์และการศึกษาสื่อบันเทิงในภูมิภาคอาเซียน

 

พันธกิจ (Mission)

1) ผลิตบัณฑิตด้านภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมและสื่อ  สมัยใหม่  ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

2) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหว  และสื่อประสม และสื่อใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม

3) บริการวิชาการด้านภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสมและสื่อใหม่ที่ ตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม

4) สร้างเครือข่ายและร่วมมือกับผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้าน ภาพยนตร์   ศิลปะการแสดง ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม และสื่อใหม่ เพื่อระดมทุนสำหรับการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย และเพื่อยกมาตรฐานสู่ความเป็นมือ อาชีพ

5) อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการ และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์

 

ภารกิจหลัก (Key result area)  

1) พัฒนาการจัดการศึกษาด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  

2) วิจัยและสร้างสรรค์องค์ความรู้

3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

4) อนุรักษ์ ส่งเสริมการพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กร ประชาสัมพันธ์ พัฒนาและทำนุบำรุงศิลปะ    และวัฒนธรรม

5) บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

 

เสาหลัก (Pillar)

1) ทุนความรู้ (Knowledge Capital) 

2) คุณธรรม (Moral) 

3) เครือข่าย (Partnership) 

4) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

5) วัฒนธรรม (Culture) ที่ว่า “ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์”

วัฒนธรรม (Culture)

S = Soul & Spirit: จิตและวิญญาณในการสร้างสรรค์งาน

I = Inspiration & Innovation: แรงบันดาลใจและความคิดริเริ่ม

S = Stimulation & Skillful: แรงขับเคลื่อนและทักษะความชำนาญ

A = Arts: สุนทรียภาพทางศิลปะ


อัตลักษณ์ (Identity)

 “เป็นผู้นำด้านภาพยนตร์และสื่อใหม่”

คือการเป็นผู้นำในภาพยนตร์และสื่อใหม่ซึ่งหมายความว่าผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์เพื่อผลิตภาพยนตร์และมัลติมีเดียเพื่อสังคม 

 

ค่านิยมหลัก (Core Values)

 “สร้างสรรค์ผลงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สู่ความเป็นเลิศ”


เอกลักษณ์ (Uniqueness)

 "มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตด้านภาพยนตร์และสื่อใหม่สู่สากล"