รายงานการวางแผน และประกันคุณภาพ
รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้ และคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ดาวน์โหลดรายงานผลการดำเนินงาน
1) รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้ เทคนิคการทำ Production design แผนการจัดการความรู้ที่ 5  Downloads
2) รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้ เทคนิคการทำ Production design แผนการจัดการความรู้ที่ 3 Downloads


คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
1) ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ปีการศึกษา 2559  Downloads
2) นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่  Downloads